STATUT 

FUNDACJI JakĆwiczyć.pl 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja JakĆwiczyć.pl (zwana dalej Fundacją) została ustanowiona przez Fundatora Jacka Czarnka, aktem notarialnym Repetytorium A Nr 6303/2018 sporządzonym przez Annę Rogowską w kancelarii notarialnej Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak, Spółka Partnerska. Kancelaria Notarialna ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, 00-621 Warszawa, w dniu 17-05-2018r. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast siedzibą Fundacji 

jest miasto Warszawa. 

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, biura i oddziały w Polsce oraz przedstawicielstwa za granicą. Decyzję w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej, zakresu działania oraz likwidacji podejmuje Zarząd. 

4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

§ 3 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 

2. Fundację powołuje się na czas nieokreślony. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych. 

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go 

podlegać będzie ochronie prawnej oraz pieczęci. § 4 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

2. Fundacja może nadawać status Partnera Fundacji podmiotom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

3. Fundacja może przyznawać tytuł Patrona Fundacji osobom fizycznym i prawnym szczególnie 

zasłużonym dla Fundacji. 

4. Fundacja używa pieczęci, znaku firmowego i innych zastrzeżonych symboli, zgodnie z wzorem 

zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji. 

§ 5 

1. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz instytutami naukowymi o tym samym lub podobnym profilu działania. 

2. Fundacja może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze. 

§ 6 

1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw zdrowia. 

2. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie merytoryczne ze swojej 

działalności. 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 1 

Cele działalności Fundacji: 

a) ochrona i promocja zdrowia poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz wdrażanie 

priorytetów współczesnej promocji zdrowia w populacji ludzi zdrowych, grupach ryzyka oraz wśród pacjentów cierpiących na różnorodne choroby przewlekłe, 

b) aktywizacja różnorodnych grup społecznych na rzecz zdrowia, 

c) podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu promocji zdrowia; kształtowanie zachowań i umiejętności prozdrowotnych oraz kształtowanie postaw zgodnych z holistycznym podejściem do zdrowia i choroby, 

d) upowszechnianie kompleksowej wiedzy za pośrednictwem nowych technologii oraz nowych 

metod edukacyjno-szkoleniowych i terapeutycznych, 

e) działania na rzecz poprawy funkcjonowania grup marginalizowanych społecznie (osoby chore, niepełnosprawne, starsze, uzależnione, biedne etc.), ze szczególnym uwzględnieniem kategorii pacjentów piętnowanych społecznie (np. niepełnosprawni fizycznie i psychicznie, osoby uzależnione, chore na nowotwory etc.), 

f) upowszechnianie wiedzy, osiągnięć naukowych oraz wyników badań naukowych dotyczących różnorodnych zagadnień życia społecznego, w tym związanych z szeroko rozumianą sferą zdrowia i choroby, 

g) upowszechnianie wiedzy, osiągnięć naukowych oraz wyników badań naukowych wśród szeroko 

rozumianego środowiska medycznego i fizjoterapeutycznego, 

h) rozwój i wspomaganie aktywności naukowej, 

i) działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, 

j) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), 

k) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

l) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

m) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w 

zakresie określonym w pkt 1–32. 

§ 2 

Fundacja realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przez: 

a) prowadzenie internetowej platformy instruktażowo-edukacyjnej zawierającej filmy, webinaria oraz kursy on-line skierowanej zarówno dla pacjentów, osób niepełnosprawnych (również tych dotkniętych udarem) i ich rodzin oraz środowiska medycznego i fizjoterapeutów, 

b) tworzenie programów edukacyjno-terapeutycznych dedykowanych dla osób z chorobami 

neurologicznymi, w szczególności osób po udarach, oraz ich rodzin i bliskich zawierających m. in. ćwiczenia, rekomendacje oraz istotne informacje, 

c) współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami sektora 

prywatnego przy jednoczesnym wspomaganiu w ich działaniu, 

d) współpracę z autorytetami medycznymi i fizjoterapeutycznymi, osobami certyfikowanymi 

posiadającymi bogate doświadczenie, wiedzę oraz wykształcenie zgodne z celem fundacji przy tworzeniu treści oraz programów edukacyjnych czy instruktażowych, 

e) prowadzenie szeroko rozumianych działań edukacyjnych dla kadr fizjoterapeutycznych mających 

na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie rehabilitacji oraz nowoczesnych jej metod, 

f) organizowanie akcji i kampanii społecznych, 

g) opracowywanie i wdrażanie programów i projektów prospołecznych i prozdrowotnych, w tym dotyczących profilaktyki chorób, 

d) organizowanie odczytów, wykładów, warsztatów, sesji/seminariów naukowych i dydaktycznych, konferencji naukowych i naukowo-szkoleniowych mających na celu edukację oraz 

wymianę doświadczeń, 

e) organizowanie szkoleń pogłębiających wiedzę, kształtujących postawy oraz umiejętności 

prozdrowotne i prospołeczne uczestników i odbiorców, 

f) organizowanie imprez publicznych (happeningi, festyny, festiwale, koncerty, przeglądy, konkursy, 

etc.), 

g) realizację oraz wdrażanie badań naukowych, 

h) nawiązywanie i rozwijanie kontaktów naukowych, 

i) uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowo-szkoleniowych, 

j) prowadzenie działalności wydawniczej: opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie zwartych prac naukowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz biuletynów, broszur i innych materiałów dydaktyczno-szkoleniowych, 

k) sprzedaży wytworzonych towarów lub świadczenia usług w zakresie: 

- Rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.), - Integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.), 

l) rehabilitacja osób niepełnosprawnych mająca na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu 

się niepełnosprawności fizycznej i społecznej, w szczególności osób po udarach, 

m) dofinansowywanie zakupu sprzętu ortopedycznego i pomocniczego oraz nauka efektywnego 

użytkowania pozyskanego sprzętu, 

n) dofinansowywanie kompleksowej rehabilitacji prowadzonej przez wykwalifikowany personel, 

specjalistyczne gabinety, centra rehabilitacji, oddziały szpitalne, itp., 

o) pomoc w doborze zaopatrzenia ortopedycznego oraz środków pomocniczych, 

p) rehabilitacja w warunkach domowych, 

q) stymulowanie wyższych funkcji mózgu u pacjentów po urazie głowy poprzez specjalne programy 

terapeutyczne - w tym komputerowe specjalistyczne programy edukacyjne, 

r) rekrutacja pracowników i ich udostępnianie na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji, 

s) prowadzenie szkoleń o tematyce zdrowotnej, 

t) wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promujących zdrowy tryb życia i informujących o profilaktyce zdrowotnej oraz materiałów szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów, 

u) udzielanie instruktażu w zakresie samodzielnego wykonywania ćwiczeń osobom 

niepełnosprawnym i ich opiekunom, 

v) nauka prawidłowej pielęgnacji i samo pielęgnacji, 

w) finansowanie częściowe lub całkowite szkoleń kadry medycznej zajmującej się rehabilitacją, 

x) doposażanie w sprzęt specjalistyczny stanowisk pracy personelu medycznego zajmującego się rehabilitacją w zakresie umożliwiającym zwiększenie skuteczności i poprawę jakości leczenia usprawniającego, 

y) utworzenie studia nagraniowo-szkoleniowego, 

z) zbieranie środków na utworzenie oraz utrzymanie ośrodka szkoleniowo-terapeutycznego. 

aa) inne formy działalności ustalone przez Zarząd Fundacji. 

§ 3 

1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy wykwalifikowanych pracowników oraz na pracy 

społecznej, świadczonej przede wszystkim w formie wolontariatu. 

2. Realizując swe cele, Fundacja opiera się na społecznej pracy członków jej organów. 

3. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników. 

4. Członkowie władz Fundacji, mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków 

cywilnoprawnych. 

5. Zasady wynagrodzenia oraz jego wysokość ustala Fundator wraz z Prezesem Fundacji, jednak wynagrodzenie nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

6. W umowach między Fundacją, a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Przewodniczący 

Rady Fundacji lub osoba upoważniona przez Radę Fundacji w uchwale tego organu. 

7. Fundacja realizuje cele statutowe w formach wskazanych w § 2 poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, który szczegółowy zakres wskaże Zarząd w akcie wewnętrznym. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. Rozdział III 

Struktura organizacyjna Fundacji 

§ 1 

Organami Fundacji są: 

a) Fundator, 

b) Zarząd, 

c) Rada Fundacji, 

§ 2 

1. Do kompetencji Fundatora należy: 

a) powoływanie i odwoływanie pierwszego składu Zarządu i Rady Fundacji, 

b) wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych 

Fundacji, 

c) zatwierdzanie sprawozdań i planów przekazanych przez Zarząd Fundacji, 

d) dokonywanie zmian w statucie Fundacji, 

e) podejmowania decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 1 tysiąca zł, 

f) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji. 

2. Fundator podejmuje decyzje w formie uchwał samodzielnie lub na wniosek Zarządu. 

§ 3 

Zarząd Fundacji 

1. Zarząd Fundacji składa się od 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków: Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu. 

2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora/ów zwykłą większością głosów w 

pełnym ich składzie. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundator oraz może on wejść w skład Zarządu w kolejnych kadencjach. 

3. Zarząd pełni funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. 

4. Powołanie następuje na czas nieokreślony. 

5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa (pisemna 

rezygnacja), odwołania przez Fundatorów - zwykłą większością głosów w pełnym ich składzie. 

6. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

7. Do kompetencji Zarządu i jego Członków należy podejmowanie decyzji dotyczących bieżącego 

funkcjonowania Fundacji, a w szczególności: 

a) realizowania zadań statutowych, 

b) uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej, 

c) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności merytorycznej oraz finansowej i przedkładanie ich odpowiednim organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz podawanie ich do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający zapoznanie się z tymi sprawozdaniami przez zainteresowane osoby, 

d) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej oraz prywatnej, dotacji i kontraktów państwowych - po uprzednim poinformowaniu Fundatora drogą pisemną lub mailową, 

e) podejmowania uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań do kwoty 1 tysiąca złotych. Dla zobowiązań przekraczających tą kwotę konieczne jest poinformowanie Fundatora drogą 

pisemną lub mailową i otrzymanie jego zgody, 

f) ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Fundacji, 

g) składanie oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, zawieranie umów (w tym umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych) oraz udzielanie pełnomocnictw, w zakresie niezbędnym do realizacji celów Fundacji. 

8. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 

9. Do składania oświadczeń woli, w tym we wszystkich sprawach majątkowych Fundacji, zawierania umów (w tym umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych) i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa działającego samodzielnie lub dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

10. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. 

11. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. 

12. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków Zarządu. W razie niemożności podjęcia uchwały głos Prezesa Fundacji liczy się podwójnie. 

13. Członkom Zarządu z tytułu uczestnictwa w jego pracach może przysługiwać wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych zgodnie z wewnętrznymi regulacjami. 

§ 4 

Rada Fundacji 

1. Rada Fundacji jest organem doradczym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) osób, w tym Przewodniczącego Rady. 

3. Członków Rady Fundacji (oprócz pierwszego składu) powołuje i odwołuje Zarząd na drodze 

uchwały Zarządu podjętą zwykłą większością głosów. 

4. Powołanie Rady Fundacji następuje na czas nieokreślony. 

5. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie lub rzeczowo. 

6. Członkiem Rady Fundacji nie może być Członek Zarządu. 

7. Wykluczenie z członkostwa Rady Fundacji następuje w wyniku: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka Rady, 

b) wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają w znaczny sposób pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji na pisemny wniosek tegoż Członka lub na drodze uchwały Zarządu podjętą zwykłą większością głosów, 

c) utraty zaufania w stosunku do danego Członka Rady Fundacji (w szczególności w wyniku naruszenia postanowień statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego) na drodze uchwały podjętej przez Zarząd zwykłą większością głosów. 

8. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. Z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów oraz być zatrudniani w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

9. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

a) przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji, 

b) konsultowanie programów działania Fundacji i okresowych planów finansowych Fundacji, 

c) konsultowanie kierunków i metod działania Fundacji, 

d) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd, 

e) proponowanie zmian statutu, 

10. Zarząd Fundacji może wnioskować o zwołanie Rady Fundacji, wskazując proponowany 

porządek obrad. 

11. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zapraszane osoby i przedstawiciele osób prawnych spoza Członków Rady Fundacji, jeżeli ich udział jest korzystny i wskazany ze względu na przedmiot działalności Rady Fundacji. 

12. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady oraz uprawniony jest do składania oświadczeń woli w imieniu 

Rady Fundacji. 

Rozdział IV 

Majątek i gospodarka finansowa 

§ 1 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w akcie fundacyjnym o wartości 100 zł (słownie: sto złotych zero groszy ) oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania, a w szczególności pochodzące z: 

a) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, zbiórek oraz środków pochodzących z 

ofiarności prywatnej lub publicznej, 

b) wpływów z działalności statutowej, 

c) dochodów z majątku Fundacji, 

d) dochodów z działalności odpłatnej Fundacji, 

e) dotacji i kontraktów państwowych, 

f) dotacji, dofinansowań z projektów, programów krajowych i zagranicznych, 

g) grantów krajowych i zagranicznych. 

2. Fundacja prowadzi politykę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność pożytku publicznego nieodpłatna i odpłatna na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany przez nią dochód przeznaczać będzie 

na realizację celów statutowych. 

§ 2 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

2. Majątek Fundacji lokowany jest na rachunkach i lokatach bankowych, obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach i ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe. 

3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz wszelkiego dysponowania 

środkami Fundacji upoważniony jest Zarząd. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia lub przyjęcia darowizny, Zarząd Fundacji składa wymagane przepisami prawa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub darowizny. Przyjęcie przez Fundację spadku lub darowizny nie może spowodować przyjęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego. 

5. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym. 

6. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

Rozdział V 

Zmiana statutu, zawieszenie działalności i rozwiązanie Fundacji 

§ 1 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje jej Fundator. 

2. Propozycja zmiany statutu może zostać zgłoszona przez Fundatora, Zarząd lub Radę Fundacji. 

3. Zmiana statutu może dotyczyć celu Fundacji, jak i sposobów jego realizacji. 

§ 2 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy zwykłą większością głosów, z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 

3. Likwidatora wyznaczają Fundatorzy. 

4. Do obowiązków likwidatora należą wszelkie czynności mające na celu likwidację Fundacji, w szczególności czynności związane z zakończeniem prowadzonej przez Fundację działalności. 

5. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przeznacza na cele statutowe innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie, chyba że Fundatorzy postanowią inaczej. 

6. W przypadku śmierci Fundatorów ich kompetencje będzie wykonywał Zarząd. 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 1 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy prawa powszechnego.