Data publikacji: 19.11.2018 r.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach platformy internetowej https://www.jakcwiczyc.pl przez firmę Habilis z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Puławska 1A/55 (02-515 Warszawa), NIP: 8133011171, REGON: 140174763.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)    Administrator –  firma Habilis z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Puławska 1A/55 (02-515 Warszawa), NIP: 8133011171, REGON: 140174763,

2)    Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.jakcwiczyc.pl,

3)    Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Platformy.

§ 2

Dane osobowe

1.     Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Platformie takich jak formularz zamówienia lub formularz zapisu na newsletter.

2.     Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.

3.     Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika przetwarzane są w zbiorach zgłoszonych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4.     Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej za pośrednictwem Platformy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych.

5.     Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na newsletter.

6.     Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

7.     Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1)    ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2)    ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

3)    rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

8.     Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 7 powyżej, w tym w szczególności do:

1)    wglądu do swoich danych osobowych,

2)    żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 3

Pliki cookies

1.     Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.     Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy.

3.     Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.

4.     Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Logi serwera

1.     Korzystanie z Platformy wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana  jest Platforma.

2.     Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3.     Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4.     Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Platformy i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Platformą, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.