Data aktualizacji: 26.04.2020r.

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem platformy internetowej "www.jakcwiczyc.pl" realizuje firma Habilis z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Puławska 1A/55 (02-515 Warszawa), NIP:  8133011171, REGON: 140174763.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail [email protected] oraz numerem telefonu  604 190 505 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00).

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2)    Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

3)    Operator Płatności – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,

4)    Regulamin – niniejszy regulamin,

5)    Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jakcwiczyc.pl , oferujący produkty elektroniczne w postaci poradników internetowych opartych o nagrania video i inne multimedia,

6)    Sprzedawca – Habilis z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Puławska 1A/55 (02-515 Warszawa), NIP: 8133011171, REGON: 140174763,

7)    Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Platformy.

§ 2

Postanowienia wstępne

1.     Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

2.     Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3.     Do dokonania zakupu za pośrednictwem Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

1)    dostęp do Internetu,

2)    standardowy system operacyjny,

3)    przeglądarka internetowa nowsza niż Internet Explorer 9,

4)    posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4.     Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

1)    dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 1 Mbs dla plików video w rozdzielczości SD oraz co najmniej 5 Mbs dla plików video w rozdzielczości HD,

2)    standardowy system operacyjny,

3)    przeglądarka internetowa nowsza niż Internet Explorer 9,

4)    posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5.     Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

6.     Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Platformie.

7.     Wszystkie ceny podane na Platformie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.     Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych na Platformie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.

2.     Produktami elektronicznymi dostępnymi na Platformie są głównie poradniki internetowe w formie nagrań video, transmisji na żywo, artykułów, na którym Kupujący mogą otrzymać odpowiedzi na swoje pytania oraz wymieniać się wiedzą.

3.     Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta na Platformie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.

4.     Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto na Platformie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta na Platformie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień na Platformie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 

5.     Kupujący nie może przekazywać swojego loginu i hasła innym osobom. Taka czynność może skutkować trwałym zablokowaniem konta.

6.     Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również Usługę Newslettera polegającą na wysyłaniu Kupującemu informacji dotyczących nowych produktów w ofercie Sprzedawcy oraz innych informacji marketingowych związanych z Platformą.

7.     Kupujący w każdej chwili może usunąć konto na Platformie kontaktując się ze Sprzedawcą.

8.     Kupujący w każdej chwili może wypisać się z Usługi Newslettera kontaktując się ze Sprzedawcą lub kliknając przycisk „Wypisz” w jednym z newsletterów.

9.     Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Platformy.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

1.     Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne na Platformie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2.     Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

1.     W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

1)    Kliknąć w przycik „Kup dostęp” umieszczony na stronie danego produktu,

2)    Jeśli nie posiada konta na Platfomie, założyć konto podając swoje imię, nazwisko, adres email, hasło oraz akceptując Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu.

3)    Po utworzeniu konta, wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak imię i nazwisko kupującego, adres, a w przypadku osoby prowadzącej działalność nazwę firmy i NIP,

4)    Zaakceptować zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną i kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2.     Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.  

3.     Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4.     Faktura zostanie wysłana na adres email Kupującego w ciągu 14 dni od dokonania zakupu.

§ 6

Dostawa produktu elektronicznego

1.    Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku umożliwiającego zalogowanie się do produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

2.    Dostęp do produktu elektronicznego, zgodnie z informacją prezentowaną na stronie internetowej z opisem produktu, może być udzielony bez limitów czasowych lub z limitem czasowym od dokonania płatności. Po tym okresie dostęp do kursu zostanie wyłączony, ale Kupujący otrzyma możliwość przedłużenia dostępu na kolejny okres zgodnie z ofertą wysłaną mu na jego adres e-mail. 

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1.     Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.     Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4.     Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe.

5.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.     W przypadku zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy, Konsument wciąż może złożyć reklamację w przypadku gdy zakupiony produkt nie spełnia jego oczekiwań.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.

2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.     Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4.     Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

5.     Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://jakcwiczyc.pl/pages/polityka-prywatnosci.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.     Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu drogą eleketroniczną.

2.     Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a)    zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b)    zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

c)    skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.     Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4.     Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Oświadczenie w stosunku do Usług i treści edukacyjnych, których odbiorcą są pacjenci

1.     Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy, o których mowa w § 3   polegają przede wszystkim na edukacji i promocji zdrowia, mających poszerzyć zakres wiadomości Użytkowników w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny i zdrowego stylu życia, fizjologii i patofizjologii ludzkiego organizmu, w tym mechanizmu powstawania chorób, ich przebiegu i aktualnej wiedzy medycznej o dostępnych metodach terapii, stosowanych farmaceutykach i mechanizmie ich działania oraz skutkach ubocznych ich stosowania.

2.     Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy, nie stanowią w żadnym przypadku świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618), tak w zakresie diagnostyki stanu zdrowia konkretnych osób, jak też leczenia jakichkolwiek schorzeń u takich osób. Usługi te nie stanowią również konsultacji, ani porady lekarskiej, a co za tym idzie nie mogą stanowić wskazań, co do potwierdzenia lub zaprzeczenia diagnozy, rozpoczęcia, czy też zaniechania leczenia u konkretnej osoby. W związku z powyższym, Serwis www.jakcwiczyc.pl nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618).

3.     Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy, w żadnym wypadku nie mogą zastąpić bezpośredniej wizyty lekarskiej, która jest wyłączną drogą do uzyskania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnozy i leczenia.

4.     Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy mają znaczenie wyłącznie edukacyjno-pomocnicze i ich celem jest przede wszystkim umożliwienie nawiązania skutecznej, efektywnej i świadomej współpracy pacjentów z profesjonalistami z zakresu opieki zdrowotnej, w szczególności lekarzami.

5.     Przyjmuję do wiadomości, iż informacje i wskazówki zamieszczone na platformie i oferowanych poradnikach mają charakter ogólny i edukacyjny. Jednocześnie oświadczam, że zrzekam się dochodzenia roszczeń od właściciela platformy oraz twórców poradników, wynikających z ewentualnej szkody powstałej w związku z wykonywaniem ćwiczeń lub porad zawartych w poradnikach.

§ 12

Oświadczenia i odpowiedzialność Sprzedawcy

1.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a.  podjęte przez Użytkowników działania w związku z uzyskanymi informacjami lub też skutkami zaniechań, które mogą również wynikać z nieznajomości Regulaminu,

b.    stosowanie wymienionych na Platformie leków oraz innych środków farmaceutycznych, jako że podstawą ich stosowania musi być konsultacja lekarska lub farmaceutyczna,

c.    niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań wynikających z Umowy będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.

2.     Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność w najszerszym przewidzianym przez odpowiednie przepisy prawa za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Platformy, w szczególności niezależnie od tego czy wynikają one z ryzyk opisanych w niniejszym dokumencie oraz od tego czy były bezpośrednie czy wynikały z winy nieumyślnej, w tym zainfekowanie wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

3.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści stron www, które nie są administrowane przez Sprzedawcę, a do których odnośniki zostały zamieszczone na Platformie.

4.    Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu świadczenia Usługi jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego Regulaminu nie należy odczytywać jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Sprzedawcy ponad wymogi ustawowe. W szczególności zaś Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a.    treści zamieszczane na Platformie przez Użytkowników,

b.    jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Platformy przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,

c.    treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach nie będących własnością Sprzedawcy, do których hiperłącza zawarto na Platformie.

§ 13

Postanowienia końcowe

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Platformie.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Platformie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.